Q7

                                                  我有舊床墊,你們公司有回收嗎?
                                                                                                                                                                                          - 2018 . 06 . 04
  
 

                                                              目前我們沒有回收的服務,但本公司可以幫您把舊床墊搬移至住家門口,再請客戶
                                                        自行聯絡當地的清潔隊回收處理。